Eesti Semiootika Seltsi konverents ‹Kohane ja kohatu semiootika›

28.-30. november 2008. Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, Tartu

ESSi kümnendale aastapäevale ja Claude Lévi-Straussi 100 juubelile pühendatud konverents ‹Kohane ja kohatu semiootika› eesmärgiks on arutleda eesti semiootika hetkesesu ja semiootika juurte üle läbi semiootika objektide, meetodite ja teooriate, semiootikute ja semiootika koolkondade kohasuse ja kohatuse, kohalikkuse ja rahvusvahelisuse, paiksuse ja liikuvuse, kohastumise ja kohastumatuse, aja ja ruumi probleemide.

Konverentsi üldisemaks eesmärgiks on pakkuda dialoogiruumi Eestis semiootikaga tegelevatele ja erinevate semiootika meetoditega kokku puutuvatele inimestele, suurendada eesti semiootika sisemist sidusust ja seotust eesti kultuuriga ning tihendada kontakte teadlaste vahel. Täpsem info konverentsi lehel.

Juuli 2010

Acta Semiotica Estica seitsmenda numbri avaartiklis jätkub kolme autori (Maria-Kristiina Lotmani, Mihhail Lotmani, Rebekka Lotmani) ühistööna autometakirjelduslike nähtuste uurimine. Seekord on vaatluse all suuruse-väiksuse teema sisulised ja vormilised avaldumised eesti luules. Krista Keeduse artikkel käsitleb Karl Ristikivi loomingut, jälgides, kuidas on teostunud autori soov struktureerida oma ajalooliste romaanide tsüklit gooti katedraali eeskujul. Katre Kikas uurib rahvaluulekoguja Hans Anton Schultsi muistsetele eesti raamatutele pühendatud lugusid. Ott Heinapuu võtab vaatluse alla püha ehk Taara tammiku kui ühe eesti rahvusdiskursuses domineeriva motiivi ning näitab selle paradoksaalseid seoseid õhtumaise ja kohaliku kultuuriga. Rahvuskultuuri konstrueerimist looduse kaudu käsitleb ka Mart Kuldkepp, vaadeldes “looduse ja kultuuri” ühtepõimumist Islandi rahvuslikus diskursuses. Maarja Saldre artikli fookuses on tühiranna kujund Mati Undi samanimelises lühiromaanis ning selle ainetel valminud Veiko Õunpuu filmis ja Ingomar Vihmari lavastuses. Autor uurib tühiranna kujundi meediumispetsiifilist ja meediumiülest ilmnemist neis tekstides ja kultuurimälus. Jaanus Kaasik kirjeldab filmi keskkondi modelleerivat filmikeelt ja pakub välja keskkondade viieosalise jaotuse. Priit Põhjala artikkel räägib eestikeelsete reklaamide sõnavarast ja selle toimimisest. Mari-Liis Madissoni uurimus käsitleb hirmu verbaliseerimist, osutades seagripi-juhtumi näitel, millistele kultuurimehhanismidele toetudes hirmu verbaliseerimisprotsess areneb ja lõpuks laguneb, toimides omalaadse kaitsemehhanismina. Andres Kurismaa loob abduktsiooni ja mitmekeelsuse mõistete abil seoseid semiootika ja psühhiaatria valdkondade vahel. Silver Rattasepp argumenteerib suurt hulka tänapäeva filosoofiat ja kultuuriteadusi läbiva dualistliku maailmapildi vastu. Margus Ott arutleb inimese ja keskkonna suhete üle, lähtudes mõningatest Jakob von Uexkülli ja Jean-Paul Sartre’i mõistetest, mille abil saab mõelda loodust ja selle liikmeid omaenese vaatepunkti omavatena, nii et nad “vaatavad” üksteist ja meid, inimesi.

Rubriik „Märkamisi“ sisaldab ülevaateid Tartu–Moskva semiootikakoolkonna liikmete Aleksandr Pjatigorski, Juri Levini ning Linnart Mälli elust ja loomingust, A. Pjatigorski arutlust semiootika teoreetilistest eeldustest ning Roman Jakobsoni artiklit tõlkimise keelelistest aspektidest. Kaj Sand-Jenseni artikkel jagab iroonilises võtmes juhiseid, kuidas kirjutada igavat teadusteksti. Tiit Kuuskmäe ja Kristiina Omri annavad ülevaate Tallinnas toimunud avalikust arutelust “Noored haritlased mas(end)u(se) vastu: mida suudavad sotsiaal- ja humanitaarteadused?”. Ajakirjanumbrist ei puudu ka traditsiooniline „Kroonika“ rubriik, samuti põhiosa artiklite ingliskeelsed resümeed.

27. mai 2010, Tartu

Eesti Semiootika Selts kutsub neljapäeval, 27. mail avalikule seminarile

SEMIOOTIK VASTUTAB

Ühepäevane seminar võtab vaatluse alla semiootikute distsiplinaarse vastutusega seotud küsimused. Teistest enam lahatakse ekspertiiside eetilisi ja praktilisi tahke.

Seminari kava:

14.00–14.15 avasõnad
14.15–14.45 Igor Gräzin “Semiootiku vastutus rahvaesindajana”
14.45–15.15 Liina Kanger “Semiootiku vastutus õiguse tõlgendajana”

15.15–15.20 sirutuspaus

15.20–15.50 Peeter Torop “Semiootiku kutse-eetika alused”
15.50–16.20 Kaie Kotov “Millele me alla kirjutame? Semiootilise ekspertiisi dilemmad”

16.20–16.45 kohvipaus

16.45–17.45 arutelu “Eksperdi vastutus ja ekspertiisi piirid”
17.45–18.00 kokkuvõte

Seminar toimub Riigikohtu koolituskeskuse konverentsisaalis, Lossi 17, Tartu. Osavõtt on TASUTA, kuid EELREGISTREERIMISEGA.
Palume Teil saata on ees- ja perekonnanimi kuni kolmapäeva, 26. maini (k.a.) aadressil: konverents@semiootika.ee

Ürituse korraldavad:
Eesti Semiootika Selts
Riigikohus

Kontakt:
Tiit Kuuskmäe: tiit.kuuskmae@gmail.com
Andreas Ventsel: andreas.ventsel@gmail.com

Seminar “Semiootik vastutab” jätkab Eesti Semiootika Seltsi kevadiste rakendussemiootika seminaride traditsiooni. Varem on samas sarjas aset leidnud “Semiootik töötab” (2006) ja “Semiootik õpetab” (2007).

 

mai 2010

Ilmus järjekordne number ajakirjas Hortus Semioticus.

Kaua oodatud kevade alguses, aastal 2010, kõneleme ikka veel 2008. ja 2009. aasta MASU ja kriisi järellainetest; töötute arv üha kasvab, majanduslikud ja poliitilised riigi alustalad vanguvad ning inimesed ootavad muutusi. Need muutused võivad olla reaalsed või illusoorsed, ent ühtviisi ahvatlevad mõlemad, lootuseks naasmine eelneva hea ja ilusa juurde. Järjekordne Hortuse Semioticuse number, arvult viies, vaagib mitmes mõttes ja käsitluses just kriisi ning muutuseid ja murranguid meie ümber.

Antud numbri seitse erinevat kriisi ja selle võimalikku lahendamist käsitlevat artiklit on mõtteliselt jagatud üldteoreetilisemateks ning konkreetseid näiteid analüüsivateks artikliteks, ning viimaseks paigutub väikest MASU-sõnastikku esitlev tekst.

Seekordses numbris on intervjuu Kanadas, Alberta Ülikoolis töötava kultuurisemiootiku Roger Parentiga.

15.-16. mai 2010, Kopra Talu, Viljandimaa.

Ootame teid osalema 15.-16. mail XI semiootika kevadkooli, teemal ”Objekt: Subjekt”!

Semiootika kevadkool jätkab 1999. aastal üliõpilaste initsiatiivil alguse saanud sügiskoolide traditsiooni, mis on inspireeritud kuulsatest Tartu-Moskva semiootikakoolkonna Kääriku suvekoolidest. Seekordses kevadkoolis avame ”subjekti” mõiste erinevaid tähendustahke koos erinevate mõtlejatega, nii semiootika siseringist kui ka väljaspoolt.

Esinevad: Peeter Linnap, Marina Grišakova, Mihhail Lotman, Riin Magnus, Tiina-Ann Kirss, Kiwa, Sven Vabar ja Roy Strider.
Väljume tolmustest loengusaalidest ja sõidame Viljandimaale Kopra tallu värsket kevadõhku nuusutama!

Registreerumistähtaeg: 13. mai

Täpsem informatsioon ja ajakava

Kevadkooli korraldajad
Kadri Kallast, Lona Päll, Mari-Liis Madisson, Mirjam Männik

30. aprillil algusega kell 16.00 TÜ sotsiaalteaduste õppehoones (Tiigi 78, ruum 118).

Üldkoosoleku päevakorras:

16:00-18:00

1. Priit Põhjala akadeemiline loeng

2. seltsi aastaauhinna “Semiootiline jälg” väljakuulutamine

3. ülevaade seltsi 2009. aasta tegevusest:

– seltsi 2009. aasta majandusaastaaruande kinnitamine
– seltsi arengukava aastateks 2009-2011
– assotsieerumine Eesti Teaduste Akadeemiaga
– seltsi integreerumine elektrooniliste suhtluskeskkondadega
– Acta Semiotica Estica eelmine ja järgmine number

4. uute liikmete avalduste vastuvõtmine

18:00-18:15 kohvipaus

18.15-20:00

5. seltsi juhatuse valimine

6. liikmemaksuvõlglaste küsimus

7. seltsi tegevuse reformimine:

– ülevaade rahulolu-uuringust
– projektide läbiviimise kord ja juhendid
– juhatuse kodukord

8. vabad sõnavõtud ja ettepanekud seltsi tuleviku suhtes

Palume k?igil seltsi liikmetel, kes ei saa mingil põhjusel koosolekul osaleda, vormistada volitus.

Samuti palume kõigil seltsi liikmetel avaldada arvamust seltsi tegevuse kohta, täites uuringuvormi ja saates selle 28. aprilliks aadressile essjuhatus@lists.eenet.ee

Ühtlasi meenutame, et seltsi liikmemaks on 100 krooni aastas ning seda on võimalik tasuda Sampo panga a/a 334409040007. Kes vajab informatsiooni liikmemaksu tasumise osas, palume pöörduda Seltsi laekuri Katre Väli poole (katre.vali@ut.ee).

Peatse kohtumiseni,

Seltsi juhatus

(essjuhatus@lists.eenet.ee)

19. märts 2010 Solarise Apollos

Head tudengid, teadurid, arvajad ja otsustajad!

Eesti Semiootika Selts kutsub Teid avalikule arutelule:

Noored haritlased mas(end)u(se) vastu : mida suudavad sotsiaal- ja humanitaarteadused?

Eesti meedia ja avalik ruum on ühiskonnas toimuvast maalinud erilaadselt sünge pildi. Noored haritlased erinevatelt erialadelt on valmis viimase pooleteise aasta jooksul maad võtnud sotsiaalseid hirme ja segadusi kriitiliselt ja metoodiliselt hindama, masu juppideks lahti võtma ja sellest tulenevalt uusi teaduslikke sihte seadma.

– Küsime, mis jääb masust järgi erialadevahelises risttules ning millised teaduslikud uuringud andsid või oleksid andnud meile hoiatavaid märke selle saabumisest?

– Kas sotsiaal- ja humanitaarteadused peaksid – uuringute ja analüüside tasandil – senisest operatiivsemalt reageerima ühiskonnas toimuvatele protsessidele?

– Kas peaksime teadlastena oma uurimustest lähtuvaid järeldusi ja asjakohaseid interpretatsioone püüdma enam ühiskondlike muutuste näol läbi suruda?

Neil teemadel arutlevad:

Leenu Nigu : uurinud Tartu ja São Paulo Ülikoolides semiootika ja fenomenoloogia suhteid, hetkel õpib TLÜ kultuuriteaduste doktorantuuris ning käib EL-i esindajana erinevates riikides valimisi vaatlemas

Luukas Ilves : uurinud Stanfordi Ülikoolis Eesti iseseisvuse taastamise perioodi institutsionaalseid ja poliitilisi reforme, hetkel teenib aega Eesti Kaitseväes

Marit Rebane : uurinud Tartu Ülikoolis naiste tulevikuootusi ning Oxfordi Ülikoolis elukvaliteeti mõjutavaid tunnuseid erinevatel eluetappidel. Täiendanud end Pariisi 7. ülikoolis, Bologna ülikoolis ja India IT Ülikoolis. Hetkel kasvatab last ja valmistub doktorantuuriks.

Martin Lään : uurinud Tartu Ülikoolis maksunduse mõju konkurentsivõimele, omandanud MBA Lausanne’i Ülikoolis, töötanud aastaid Genfi Eesti esinduses diplomaadina, hetkel erafirmas Tallinnas

Arutelu modereerivad: Kristiina Omri (Tegusad Eesti Noored) ja Tiit Kuuskmäe (Eesti Semiootika Selts)

Aeg: reede, 19. märts 2010 algusega kell 18:00

Koht: Apollo raamatupood, Solarise keskus (Tallinn)

Õhtu lõpus muusikaline üllatusesineja Kalev Vapper!

Osalemine kõigile huvilistele TASUTA.

Vaata ürituse plakatit

 

19. detsember 2009

Selle nädala teisipäeval, 15. detsembril 2009 assotsieerus Eesti Semiootika Selts teadusseltsina Eesti Teaduste Akadeemiaga. Seeläbi taastati semiootikute sidemed meie teadlaskonda ühendava katusorganisatsiooniga, mis pärast akadeemik Juri Lotmani surma paljuski katkesid.

Lepingule Toompeal allkirju andes kinnitasid Peeter Torop semiootikute poolt ja Richard Villems Akadeemia presidendina mõlemapoolset huvi vahetada teadusalast teavet, teha koostööd Akadeemia aastaraamatu avaldamisel ning koordineerida teadusrahastusega seotud küsimusi. Semiootikud kinkisid Akadeemiale kodumaise semiootika aastaraamatu Acta Semiotica Estica väljaanded, samuti Tartus üllitatava rahvusvahelise semiootika tippajakirja Sign Systems Studies viimase aastakäigu.

Euroopas on oma rahvusliku teaduste akadeemiaga ühinenud semiootikaseltse ka teistes maades, näiteks hiljuti Šveitsis, ühes semiootika juuri esindavas kultuuris. Eesti Semiootika Seltsi koostöö Eesti Teaduste Akadeemiaga toimub Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna tegevuse raames.

tähtaeg: 15. oktoober

Eesti Semiootika Seltsi väljaanne Acta Semiotica Estica ootab kaastööpakkumisi uude numbrisse. Lühidalt tutvustuseks: 2001. aastal loodud Eesti Semiootika Seltsi väljaanne “Acta Semiotica Estica” koondab eestikeelseid semiootika-alaseid ja kultuurianalüütilisi uurimusi. “Acta Semiotica Estica” on eelretsenseeritav, kord aastas ilmuv väljaanne; järgmine, numbrilt seitsmes kogumik on kavandatud ilmuma tuleva aasta kevadel. Varasemad numbrid.

Sünopsise (pikkusega kuni 250 sõna) esitamise tähtaeg on 15. oktoober, artikli esitamise tähtaeg 15. detsember 2009. Artikli soovitav pikkus on kuni 20 standardlehekülge; põhjalikum vormistusjuhend on lisatud manusesse. Küsimuste korral palume kirjutada aadressil acta[ät]semiootika.ee, samale aadressile ootame ka teie kaastöid.
Elin Sütiste, Silvi Salupere
Acta Semiotica Estica toimetajad

juuli 2009

 

Järjekorras kuues Acta Semiotica Estica sisaldab taas läbilõiget mitmepalgelisest semiootika-aastast. Selle aasta sisse mahtus konverents “Kohane ja kohatu semiootika”, millel peetud ettekannete põhjal loodud artiklid moodustavad käesoleva kogumiku põhiosa. Seetõttu on kesksed kohasuse ja kohatuse, kohandamise ja kehastamise, aja ja ruumi teemad.

Mitmed artiklid tegelevad uurimisobjekti ja uurimisvahendite vaheliste suhetega. Peeter Toropi artikkel kõneleb kultuuri analüüsitavusest ja selle uurimisvahendite kohandamisest kultuuri kui objekti spetsiifikale. Silver Rattasepp uurib erinevaid aja mõtestamise viise. Tiit Remm käsitleb ajalisuse ja ruumilisuse problemaatikat ”lõpu” ja ”alguse” probleemi linna uurimises. Ruumi korrastustüübi spetsiifika kaudu uurib Velázqueze maali “Las Meninas“ Linnar Priimägi. Peeter Selg ja Andreas Ventsel analüüsivad Laulva revolutsiooni diskursuse näitel nimetamise rolli hegemoonses tähistamisprotsessis.

Maria-Kristiina, Mihhail ja Rebekka Lotman jätkavad eelmises numbris alustatud käsitlust autometakirjeldusest eesti luules. Luulet uurib ka Katre Väli, ent seda suulise esituse ja kehastamise ning aega ja ruumi paigutamise aspektist. Katre Pärn käsitleb kinokeelemudeli arengut strukturalistliku kinosemioloogia perioodil.

Tavalisest mahukamas ”Märkamiste” rubriigis sisaldub sel korral Tartu-Moskva koolkonna liikme Boriss Gasparovi järelsõna raamatule ”Kirjanduslikud leitmotiivid” (tõlkinud Eva Lepik), Mihkel Kunnuse mõtisklus religiooni mõjust inimesele, Malcolm Ashmore’i, Derek Edwardsi ja Jonathan Potteri artikkel reaalsusdemonstratsioonide retoorikast, Meelis Kaldalu neli semiootilist mõtteharjutust ja Ülo Vooglaiu austusavaldus tuntud vene sotsioloogile Vladimir Jadovile kui Õpetajale.

Nagu alati, sisaldab kogumik ka ülevaadet Eesti semiootikute tegevustest eelmisel aastal.

Lisainfo

2.-3. mai, Mooste

Tänavuse kevadkooli teemaks on mäng. Teatud mõttes on siin tegemist Tartu-Moskva semiootikakoolkonna pärandi avastamisega. Juri Lotman pidas mängu oluliseks kultuurinähtuseks, tema kontseptsioonis on mäng
eriliselt rikas, kahekordset tähendust omav tegevus. Mäng on erilist laadi tunnetus, mitte aga tunnetusele vastanduv nähtus – mäng on otseses seoses tegelikkusega suhestumisega, mitte aga eemaldumine
tegelikkusest.

Kultuurisemiootilises mõttes on mäng lahutamatus seoses kujutlusvõime, keelevõime ja kunstiga. Tavakäitumise seisukohast on mängimine loomulik elu osa. Samas mõistena on mäng suhteliselt vähe
kontseptualiseeritud.

Mängu olemuse täpsema määratlemise kaudu on võimalik kultuuri tuumnähtuste ja igapäevaste praktikate tõhusam kirjeldamine.

Mäng on tähtis nii inimestel kui paljudel teistel loomadel. Mängu funktsioon ja olemus on inimeste ja teiste loomade elus sarnane, mäng ühendab inimesi ja loomi.

Mängu uurimine ei ole isoleeritult inimesele ainuomase uurimine – nähtus mis on nii oluline inimühiskonna mitmetel tasanditel on osa ka paljude loomade elust. Ühtlasi on mängulised mudelid mänguteooriana
osa teadusest endast, nii et mäng haarab ka metatasandit ja metodoloogiat.

Sügiskooli eesmärgiks on mängu tähtsuse ja tähenduse selgitamine kultuurinähtusena, elunähtusena ja mudelina teaduses. Kuivõrd mängu mõistele ei ole seni semiootikas leitud uurimises hästi rakendatavat
definitsiooni, on üheks loodetavaks tulemiks mängu mõiste täpsem defineerimine.

Vestlused ja arutelu toimuvad Mooste mõisa peahoones, toitlustamine on korraldatud mõisa köögi poolt. Õhtuse peo tarbeks avab oma uksed hobusetall. Ööbimine Mooste põhikooli põrandal, palume kaasa võtta oma magamiskotid ning matid.
Lisainfo

24. aprillil algusega kell 16.00 Tartus (Tiigi 78, ruum 119).

Koosoleku esimeses pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused:
– ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
– seltsi käesoleva aasta tegevuse tutvustamine.

Koosoleku teine pool algusega kell 17.00 on avatud kõigile huvilistele. Selles peab Prof. John Deely ettekande semiootikalasest tegevusest Ameerika Ühendriikides. Ettekandele järgneb vaba vestlusring semiootikast Eestis ja Eesti Semiootika Seltsi kohast selles.

Loodame seltsi liikmete aktiivset osavõttu. Kui teil pole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti volitada kirjalikult mõnd teist seltsi liiget ennast esindama. Volituse soovituslik vorm on lisatud kirjale.

Ühtlasi palume kõigil, kel on tasumata viimaste aastate liikmemaksud, see toiming enne üldkoosolekut ära teha. Liikmemaksu suurus on 100 krooni, arveldusarve number Sampo pangas on 334409040007.

Heade soovidega,
Timo Maran
ESS-i juhatuse liige

28.-30. november 2008. Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, Tartu

ESSi kümnendale aastapäevale ja Claude Lévi-Straussi 100 juubelile pühendatud konverents ‹Kohane ja kohatu semiootika› eesmärgiks on arutleda eesti semiootika hetkesesu ja semiootika juurte üle läbi semiootika objektide, meetodite ja teooriate, semiootikute ja semiootika koolkondade kohasuse ja kohatuse, kohalikkuse ja rahvusvahelisuse, paiksuse ja liikuvuse, kohastumise ja kohastumatuse, aja ja ruumi probleemide.

Konverentsi üldisemaks eesmärgiks on pakkuda dialoogiruumi Eestis semiootikaga tegelevatele ja erinevate semiootika meetoditega kokku puutuvatele inimestele, suurendada eesti semiootika sisemist sidusust ja seotust eesti kultuuriga ning tihendada kontakte teadlaste vahel.Täpsem info konverentsi lehel.

International conference, November 21-23, 2008, Estonia

The Frontiers in Comparative Metrics conference (in memoriam Mikhail Gasparov) will be held on November 21–22, 2008 in Tallinn and on November 23 in Tartu, Estonia. The organizers of the conference are the Department of the Cultural Theory at the Tallinn University and the Departments of Semiotics and Classical Philology at the University of Tartu. The language of the conference will be English.

Main topics of the conference:
· Theory of versification and comparative studies in metrics and rhythmics
· Frontiers in Indo-European metrics
· Fenno-Ugric metrics
· Classical heritage and contemporary poetic culture
· Semantics of verse

Expected plenary speakers will be:
David Chisholm, University of Arizona
Paul Kiparsky, Stanford University
Mihhail Lotman, Tallinn University, University of Tartu
Gregory Nagy, Harvard University
“Current research on the performance of archaic Greek hexameter”
Seiichi Suzuki, Kansai Gaidai University
“Catalexis and Suspension of Resolution in Eddic Meters”
Marina Tarlinskaja, University of Washington
“Kyd’s Canon: Verse Attribution”
Reuven Tsur, Tel Aviv University
“Metricalness and Rhythmicalness. What Our Ear Tells Our Mind”

Preliminary program

Participation fee: 75 EUR. The participation fee should be transferred to the account of the Estonian Semiotics Association (account number: 334409040007 at the Sampo bank, the reference info: FCM 2008, conference fee) by October 1, 2008.

Organizing committee:
Mihhail Lotman
Maria-Kristiina Lotman
Katre Kaju
Annika Kuuse
Aile Tooming

Organizers:
Department of Cultural Theory, Tallinn University
Department of Semiotics, University of Tartu
Estonian Semiotics Association
Department of Classical Philology, University of Tartu

For any further questions, please contact us at maria.lotman@mail.ee
Looking forward to seeing you in Tallinn and Tartu in November 2008!

International Working Seminar, 8.-9. November 2008. Tartu, Estonia
Organised by
Department of Semiotics, University of Tartu
Jakob von Uexküll Centre (at Estonian Naturalists’ Society)

Program

Resemblances and similarities are often overlooked in research as they are considered to be semiotic primitives. They stand behind various important phenomena in nature and culture, such as species recognition, mimicry and camouflage, convergent evolution, figurative art, imitative magic and theatre performances. All these examples are at the same time instances of communication, and that raises the general question about the place of resemblance in communication and representation. In semiotics, communicative resemblance is expressed in Charles S. Peirce’s concepts of iconic signs and iconicity. In cultural theory, mimesis is used in explanation of the various occasions of resemblances. In biology, homology and analogy, and their relations describe similar phenomena.
It seems that communication by resemblance has important role in the peripheries of semiotic systems, where symbol-based semiotic processes are not so dominant. As examples of this, mimetic strategies in post-colonial cultures (H. K. Bhabha), language plays of children (W. Benjamin) and onomatopoeias in nature writing and folklore can be brought out. In representation, mimetism can also be combined in different ways with symbolic meanings. Communication by resemblance seems to be more effective in crossing semiotic borders between different cultures, discourses and species, as it is apparent for instance in interspecific mimicry and many forms of communication in symbiotic relations. As theoretical concepts, resemblance and its relatives seem to be profitable to the development of zoo- and biosemiotics. Likeness in the form of empathy can also have crucial ethical implications accentuating the relevance of the concept to ecosemiotics and nature philosophy.
To discuss these and many other forms and faces of the resemblance, we call together an international working seminar. Our hope is to create an open academic atmosphere with presentations, discussions and roundtables. You are most welcome to take part in the “Resemblances in Nature and Culture: Theoretical and Semiotic Perspectives” with presentation of the length of 30 minutes. We are looking forward to receiving your abstract of 250-500 words and a five-line bio-note by 1. September 2008.

Contacts:
Dr. Timo Maran
E-mail: timo.maran@ut.ee
Phone: +372 5097266

Ester Võsu
E-mail: ester.vosu@ut.ee
Phone: +372 56632766

Postal address:
Department of Semiotics, University of Tartu.
Tiigi 78
Tartu 50410
Estonia

Seminar is supported by:
Estonian Science Foundation
University of Tartu
Cultural Endowment of Tartu

21. aprill 2008, Tartu
Eesti Semiootika Seltsi käesoleva aasta üldkoosolek toimub esmaspäeval 21. aprillil algusega kell 14.00 Tartus (Tiigi 78, ruum 311).

Koosoleku esimene pool on avatud kõigile huvilistele ning selle raames toimub seminar semiosfääri mõistest. Kõnelevad Kalevi Kull, Ivan Mladenov (Bulgaaria), Silvi Salupere, Peeter Torop ja Ester Võsu.

Koosoleku teises pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused:
– ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
– juhatuse valimine
– pikaajaliste võlglaste küsimus
– arutelu seltsi käesoleva aasta tegevuse ja tuleviku üle.

Et arutlusele tulevad seltsi tegevust oluliselt mõjutavad küsimused, nagu seltsi uue juhatuse valimine, loodame liikmete aktiivset osavõttu. Kellel pole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume kirjalikult volitada mõnd teist seltsi liiget ennast esindama. Volituse soovituslik vormi leiate siit (rtf).

25-26 jaanuar 2008, Tartu
Mis on loodusega lahti ? on rahvusvaheline seminar, mis uurib, kuidas inimene tajub loodust ja keskkonnamuutuseid.Tänasest globaalse soojenemise ja kiirete keskkonnamuutuste vaatenurgast näib ilmne, et loodusega on midagi lahti, milles süüdi on inimtegevus. Ent ökoloogilise kriisi allikaid otsides selgub, et probleemi juureks on idee kriisist ise – läbi ajaloo oleme loodust “täiustanud” ja kodustanud, justkui sellel oleks juba algusest peale midagi viga olnud. Ühel või teisel viisil on inimestel olnud alati pakiline vajadus midagi loodusega ette võtta. Ehk on seetõttu õigustatud ka küsimus, kas selline suhtumine loodusesse on möödapääsmatu, osa sellest, mida tähendab olla inimene?

Taju on oluline, nagu ka mõtestamine. Seminari eesmärgiks on arutleda, kuidas meie looduse tajumise viisid on vormitud kultuuritraditsioonide, teaduse ja meedia poolt, ning kuidas selline taju juba omakorda meie tegevuse käigus loodust ennast vormib. Mis on globaalsete, inimtekkeliste keskkonnamuutustega maailmas loomulik või looduslik? Mis on õigupoolest “keskkonnaprobleem” ja selle lahendus? Kelle jaoks see on probleem? Mil määral on otstarbekas mõista ökoloogilist kriisi looduskatastroofiga samaväärsena?

Kas metsiku looduse taltsutamise käigus pole ehk tsivilisatsioon ise metsikuks muutunud?

Koduleht / Registratreerimine / Kontaktid

16. detsember 2007

Head kolleegid,

Aastalõpu Semiootiline Salong toimub pühapäeval, 16. detsembril kell 16 Domus Dorpatensise ruumes, Ülikooli tn. 7.

Vestlevad kaks semiootika liidrit Vilmos Voigt ja Göran Sonesson – elust maailma semiootika koosluses viimase 30 aasta jooksul. Vestlust juhatab Kalevi Kull.

Olete kutsutud.

14.-15. detsember 2007, Tartu

Austatud kolleegid!

Olete oodatud 14. ja 15. detsembril toimuvale rahvusvahelisele konverentsile, mis on pühendatud nimesemiootikale ja nimetamise problemaatikale laiemalt (nimetamine kui ruumi tähendustamine ja segmenteerimine, nimetamine kui hegemooniline operatsioon, kunstiteksti pärisnimeline loomus, kommunikatsiooniprotsess kui nimetamine jne). Osavõtjate seas on tuntud teadlased Göran Sonesson Rootsist Lundi Ülikoolist ja Vilmos Voigt Ungarist Eötvös Loránd Ülikoolist, kes esinevad konverentsipäevade avaloengutega. Konverentsi töökeel on inglise keel.

Programm ja konverentsi abstraktid kättesaadavad konverentsi lehel.

Lisainfo: Tiigi 78-307, Tartu; tel. 737 5933; e-post: ulle.parli@ut.ee

Kohtumiseni !

Olete oodatud osalema Soome-Eesti ühisseminaril Tartus, kus peetakse ettekandeid ja arutletakse hetkel semiootikas aktuaalsete probleemide teema. Kohtumisel osalevas Semiootika Võrkülikooli üliõpilased ja õppejõud Soomest ning üliõpilased ja õppejõud Tart Ülikoolist.

Kohtumine toimub 7-10. novembril 2007, üritus algab Tiigi 78 ruumis nr 125m ülejäänud sessioonid toimuvad neljapäeval ja reedel Tiigi 78 auditooriumis 125.

Täpsema info leiate ajakavast.

IX semiootika sügiskool toimub 3.-4. novembril 2007 Kiidjärvel, ning kutsume teid osalema.
Teemaks on sedapuhku “Semiootika elamise filosoofiana: kas, ja kuidas siis, või mispärast siiski mitte?”.

Erinevate kultuurinähtuste semiootilise analüüsi ning semiootiliste meetodite endi järelekaalumise juures on semiootikat kirjeldatud teadusena, metodoloogiana, doktriinina, lähenemisena, vaatepunktina. Ent süvenenult läbiarutamata on seni küsimus tema võimalikust eksistentsiaalsest väärtusest.
Taotluseta semiootikat määratleda, otsime küsida hoopis, mil määral võiks olla kohane semiootika kasutamine elamise filosoofiana, elik kas semiootikal võib olla eksistentsiaalne tähendus, kas semiootilise lähenemise läbi on võimalik eksisteerida kvalitatiivselt teistsugusel viisil.
Teemas on ruumi lähenemistele, mis kirjeldada otsivad, kuidas semiootika kaudu on võimalik mõistvam viibimine maailmades (maailmadena), ning teemas on ruumi lähenemistele, mis semiootikat üldsegi adekvaatseks ei tunnista, on ruumi nõndanimetatud anti-semiootikale.

Kutsume teid neil teemadel kaasa mõtlema ja arutlema. Täpsem info ajakava ja registreerimise kohta leiab sügiskooli kodulehelt.

Eesti Semiootika Seltsi käesoleva aasta üldkoosolek toimub esmaspäeval 9. aprillil algusega kell 14.00 Tartus (Tiigi 78, ruum 126).

Koosoleku esimene pool on avatud kõigile huvilistele ning selle raames on kavas kaks ettekannet:
– Peeter Torop “Semiootika humanitaar- ja sotsiaalteaduste tänastes suundumistes”,
– Kalevi Kull “Olukorrast semiootikas”.

Koosoleku teises pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused:
– ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
– seltsi põhikirja muutmine,
– pikaajaliste liikmemaksu-võlglaste küsimus,
– arutelu seltsi käesoleva aasta tegevuse ja tuleviku üle.

Kutsume kõiki seltsi liikmeid tegema üldkoosoleku päevakorda kuni 4. aprillini omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi.

Et arutlusele tulevad seltsi tegevust oluliselt mõjutavad küsimused, nagu põhikirja muutmine, loodame liikmete aktiivset osavõttu. Kellel pole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume kirjalikult volitada mõnd teist seltsi liiget ennast esindama. Volituse soovituslik vormi leiab siit.

“Semiootiline kevadsalong” on filmiõhtute sari, mis tutvustab ideoloogia, antropoloogia ja kognitiivlingvistika klassikuid. Filmiõhtuid elavdavad erinevad ettekanded ja vahetud arutelud.

Esimene salongiõhtu toimub kolmapäeval 4. aprillil, kell 18.00 (Tiigi 78-118), näitamisele tuleb Astra Taylori film “Z” Slavoij Zizekist.

Teine salongiõhtu toimub 12. aprillil 18.00 (samas), film “Iseendast” Lévi-Straussist

Kolmas salongiõhtu toimub 19. aprillil (samas), filmiks “George Lakoffi lahendused

Kirjastuselt “Olion” on ilmunud Juri Lotmani «Kultuurisemiootika. Tekst – kirjandus – kultuur» teine trükk.

Artiklikogumik sisaldab valiku silmapaistva kirjandusteadlase Juri Lotmani töid kultuurisemiootika alalt. Raamat annab ettekujutuse semiootilisest lähenemisviisist kunstilisele tekstile, käsitleb ruumi semiootilisi funktsioone kultuurikontekstis ning vaatleb ühtlasi kultuuri funktsioneerimist tervikliku semiootilise mehhanismina. Samal ajal annab kogumik pildi semiootikateooria arengust ja tähendusest nüüdisteadusele viimaste aastakümnete jooksul.

Vene keelest tõlkinud Pärt Lias, Inta Soms ja Rein Veidemann.

Vaata: Raamatukoi, Apollo ja Rahva Raamat.

Eesti Semiootika Seltsi kultuuriõhtute sari “Semiootiline salong” lõpetab neljapäeval 14. detsembril, kell 18.00 Tartus, Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1) salongiõhtuga “Semiootik kui autor”.

Kultuuriõhtute sarja viimane üritus on pühendatud loomingulistele semiootikutele, semiootika ja autorluse suhete vaatlemisele. Mida annab semiootika kunstile ja mida kunst semiootikale? Ettekandmisele tulevad semiootikute filmid, luule, muusika, maalikunst.

Kava:
– Kristjan Tamm: muusikaline sissejuhatus
– Pärt Ojamaa: lühifilm “Vsjo v porjadke”
– Edvin Aedma: luule ja vilepill
– Martin Oja: lühifilm “Rain Terrain”
– Mihkel Kaevats: luule
– Rauno Thomas Moss: maal
+ Martha Rosleri 1975. aasta video “Köögisemiootika”

Konverentsi “Semiootika piirid” lehele on lisatud konverentsi programm.
Programmi on võimalik salvestada ka PDFina.

Kultuuriõhtute sarja eesmärgiks on populariseerida semiootikat ettekannete, kirjandustutvustuste ja filmide kaudu ning pakkuda semiootikahuvilistele võimalust ühistegevuseks. Sari “Semiootiline salong” jätkab möödunud õppeaasta filmiõhtute “Elav semiootika” ja “Elav mõte” traditsiooni. Üritused toimuvad kaks korda kuus Tartus, Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1). Kava plakatid: september, oktoober.

Järgmine semiootiline salong toimub 23. novembril kell 18:00. Teemaks “New Age + postmodernism”. Täpsem info ürituste lehel.

Eesti Semiootika Selts ja Tartu Ülikooli semiootika osakond korraldavad konverentsi “Semiootika piirid”, mis toimub 24.-25. novembril 2006 Tartus. Detailsemat infot konverentsi kohta leiab siit.

Konverentsi laiemaks eesmärgiks on püüd edendada dialoogi inimeste vahel, kes tegelevad semiootikaga ja kasutavad oma uurimistöös semiootika meetodeid, samuti otsida vastust küsimusele, mil moel semiootilised meetodid täiendavad ja avardavad ühe või teise objekti, valdkonna või uurimisala mõistmist. Et semiootiline uurimus mõjutab oma objekti või keskkonda, kaasneb semiootika rakendamisega sotsiaalne vastutus. Seetõttu lasub semiootikal kohustus kriitiliselt reflekteerida omaenda meetodite üle ning otsida kohaseid, st võimalikult suure liigendusvõimega kirjeldusi, mida kõige paremini pakub eri valdkondade vaheline koostöö ja objekti uurimine mitmest vaatepunktist.

“Elav mõte” on filmiõhtute sari, mis tutvustab 20. sajandi filosoofia, semiootika, teadusmetodoloogia, lingvistika ja kultuuriantropoloogia võtmemõtlejate elu ning loomingut. Kava ja täpsema info leiab siit.

Seitsmes ja viimane filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud lingvisti ja sotsiokriitiku Noam Chomsky elule. Vaatamiseks pakutakse valitud palasid 1992. aastal valminud Mark Achbar’i ja Peter Wintonick’i ülipikast dokumentaalfilmist “Nõustumise tootmine: Noam Chomsky ja meedia” (Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media).

Kuues filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud filosoofi ja sotsiaalteadlase Theodor Adorno elule. Vaatamiseks pakutakse kaht filmi: 1994. aastal valminud Martin Zanderi “Tee kriitilise teooriani” (Der Weg Zur Kritischen Theorie) Frankfurdi koolkonnast ja 1989. aastal valminud Henning Burki ja Martin Lüdke dokumentaalteost T.Adornost “Ei ole õiget elu vales” (Es gibt kein richtiges Leben im falschen).

Viies filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud filosoof Karl Popperi mõtlemisele. Vaadatakse 1974. aastal re?issööride Klaus Podaki ja Kurt Zimmermanni käe all valminud dokumentaalfilmi Karl Popperi filosoofia olulisematest ideedest “Filosoofia ja valeprohvetid” (Philosophie gegen falsche Propheten).

Neljas filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud filosoof Karl Jaspersi elule. Vaadatakse 1968. aastal re?issöör Hannes Reinhardt’i käe all valminud Karl Jaspersi autobiograafilist teleloengut “Karl Jaspers — autoportree” (Karl Jaspers — ein Selbstporträt).

Kolmas filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud filosoof Ludwig Wittgensteini elule. Vaatamiseks pakutakse 1988. aastal valminud re?issöör Rainer Otte biograafilist dokumentaalfilmi “Sõnade tõesus” (Die Wahrheit der Worte).

Teine filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud Juri Lotmani elu- ja loomeloole. Huvilistele näidatakse ETV-s valminud Juho  ja Natalia  Jalviste biograafilist telefilmi “Subjektiiv: Näost näkku. Juri Lotman”.

Esimene filmiõhtu sarjast “Elav mõte” on pühendatud filosoof Martin Heideggeri loomingule. Vaadatakse Walter Rüdeli ja Richard Wisseri biograafilist telefilmi “Mõtteis rännates…” (Im Denken unterwegs).

Seminari eesmärk on tutvustada semiootikahuvilistele – nii neile, kes kavatsevad õppima asuda, kui neile, kes juba õpivad semiootikat – tööturul avanevaid võimalusi. Selleks on seminarile esinema palutud semiootika-alast haridust omandanud inimesed, kes räägivad oma kogemustest tööotsinguil ja valitud töökohal. Esinema kutsutud inimeste ametikohad katavad erinevaid töövaldkondi, alates reklaamist ja turundusest kuni akadeemilise sfäärini.

Koht: Tartu Saksa Kultuuri Instituudi saal (Kastani 1)
Täpsema ajakava leiab siit.

Austatud Eesti Semiootika Seltsi liikmed,

6. märtsil otsustas Seltsi valitud juhatus (liikmed Alo Joosepson, Timo Maran, Silvi Salupere, Peeter Torop, Andreas Ventsel) kokku kutsuda Seltsi erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 3. aprillil 2006 kell 14.00-18.00 Tartus (Tiigi 78, ruum 118).

Koosoleku esimene pool (14.00-16.00) on avatud kõigile huvilistele ning selle raames peab soome kirjandussemiootik Harry Veivo teadusliku ettekande “New Literary Semiotics”.

Koosoleku teises pooles (16.00-18.00) tulevad arutluse alla Seltsi tegevusega seotud küsimused:
– Seltsi 2005. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
– Seltsi juhatuse kordusvalimine vastavalt Tartu Maakohtu määrusele
– Seltsi 2006. aasta tegevuse tutvustamine

Palume neil, kel on tasumata Seltsi liikmemaks, see toiming ära teha. Seltsi 2005. aasta liikmemaksu suurus on 100 krooni, Seltsi arveldusarve number Sampo pangas on 334409040007.
Neil, kel ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume kirjalikult volitada mõnda teist Seltsi liiget end koosolekul esindama. Volituse soovituslik tekst on siin. Juhul kui üldkoosolekul ei saavutata kvoorumit, korraldatakse sealsamas kell 16.30 kvooruminõudeta korduskoosolek.

“Elav semiootika” on filmiõhtute sari, mis tutvustab 20. sajandil semiootilist vaatekohta edendanud mõtlejaid.

Kuues filmiõhtu sarjast “Elav semiootika” keskendub Gilles Deleuze’i isikule. Vaatamiseks pakutakse katkendeid Pierre-André Boutang’i poolt aastatel 1988-1989 filmitud teleintervjuust Gilles Deleuze’i ja Claire Parnet vahel.

Viies filmiõhtu sarjast “Elav semiootika” on pühendatud (keele)filosoof Ludwig Wittgensteini elule. Vaatamiseks pakutakse 1993. aastal valminud rezhissöör Derek Jarmani biograafilist telelavastust “Wittgenstein” (film on inglise keeles)

Sarja neljandal filmiõhtul, 9. november kell 18:00 Tiigi 78-118 on pühendatud Jacques Lacanile (filmid hispaania ja prantsuse keeles)

Sarja kolmandal filmiõhtul, 26. oktoobril kell 18:00 Tiigi 78-118 vaadatakse katkendeid kahest Michel Foucault‘ga seotud filmist (prantsuse keeles).

Sarja teisel filmiõhtul, 12. oktoobril kell 18:00 Tiigi 78-118 näidatakse teleintervjuud ja biograafilist filmi Pierre Bourdieu‘st (prantsuse keeles)

Sarja esimene filmiõhtu toimub 28. septembril kl 18:00 Tiigi 78-118, filmiks dokumentaal Jacques Derridast (prantsuse ja inglise keeles).

Täpsem info filmiõhtute kohta ripub ürituste lehel.

31. augustil kaitsevad semiootika osakonna nõukogus doktoritöid:

Boriss Baljasnõi (kell 11.15, Tiigi 78-311) “Tõlkimise semiootilised aspektid ja rakenduslik tõlketeadus” Juhendaja: prof.Peeter Torop
Oponendid: Natalja Galejeva, Tveri Riikliku Ülikooli Keeleteaduse ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni kateedri professor, filoloogiadoktor ja Mihhail Lotman, semiootika vanemteadur, PhD.

Eleonora Rudakovskaja-Borissova (kell 14.15, Tiigi 78-311)
“Toidu semiootika Andrei Platonovi teostes”
Juhendaja: dots. Ülle Pärli
Oponendid: Maria Dmitrovskaja, I.Kanti nim Venemaa Riikliku Ülikooli (Kaliningrad) Vene ja üldkeeleteaduse kateedri professor, filosoofiadoktor ja Jelena Grigorjeva, semiootika lektor, PhD

9.-11. detsember 2005, Viin
Korraldaja: Institut zur Erforschung und Foerderung oesterreichischer und internationaler Literaturprozesse
Konverentsi tutvustus .. ja sektsioonide tutvustus ..

Semiootika-teemalised sektsioonid:

Sotsiaalne reproduktsioon ja kultuuriline innovatsioon. Semiootilisest vaatepunktist
Social Reproduction and Cultural Innovation. From a Semiotic Point of View
Sektsiooni juhataja: Jeff Bernard, Institute for Socio-Semiotic Studies ISSS, Vienna & International Ferruccio Rossi-Landi Network (IFRN)
Teeside tähtaeg: 31. august 2005 [pikkus maksimaalselt 20 rida]
Lähem teave ..

Meediasüsteemid: nende evolutsioon ja innovatsioon
Media systems: their evolution and innovation

Sektsiooni juhataja: Ernest W. B. Hess-Lüttich, German Department, University of Bern
Teeside tähtaeg: 1. august 2005
Lähem teave ..

Kongressi töökeeled: inglise, saksa ja prantsuse keel
Ettekande tegijad on vabastatud osavõtumaksust.

semiootika Tartus

Teisipäeval, 28. juunil toimub semiootika osakonnas [Tiigi 78-127] kahe doktoritöö kaitsmine:

kell 11 Anneli Mihkelev “Vihjamise poeetika” [pdf]. Juhendaja dots Ülle Pärli. Oponendid prof Peeter Torop ja prof Toomas Liiv (TLÜ);

kell 14 Timo Maran “Mimikri kui kommunikatsioonisemiootiline fenomen” [pdf]. Juhendaja dots Kalevi Kull. Oponendid prof Peeter Torop ja dots Toomas Tammaru.

10.06.2005

4.-5. novembril 2005 toimub Tallinna Ülikoolis [Narva mnt. 25-29] Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents. Konverentsi läbivaks teemaks on interdistsiplinaarsus ja paradigmade paljusus haakuvana akuutsete probleemidega ühiskonnas.

Registreerumistähtaeg esinejale koos teema/pealkirja äranäitamisega: 4. juuli 2005
Registreerumistähtaeg osavõtjale: 31. oktoober 2005
Teeside tähtaeg: 12. september 2005.

Lähem informatsioon siin [vt arhiiv].

seltsi uudised
08.06.2005

John Deely, Basics of Semiotics — Semiootika alused

Acta Semiotica Estica II

9. juunil 16.00 toimub Tartu Kirjanduse majas [Vanemuise 19] John Deely raamatu ?Basics of Semiotics — Semiootika alused” esitlus.

Raamatu “Basics of semiotics” esimene trükk valmis 1990. aastal. TÜ Kirjastuse väljaanne “Basics of Semiotics – Semiootika alused” sisaldab, nagu ka pealkiri ütleb, paralleelteksti eesti ja inglise keeles ning mitmeid eraldi selle väljaande jaoks kirjutatud osasid. Raamatu pani eesti keelde ümber Kati Lindström.

Samas tutvustatakse laiemale avalikkusele Eesti Semiootika Seltsi kogumikku Acta Semiotica Estica II [toimetajad Elin Sütiste ja Silvi Salupere] ning portaali www.semiootika.ee.

seltsi uudis
08.06.2005
TÜ Semiootika osakonna kutsel viibib 7.-10. juunini Tartus St. Thomase ülikooli professor John Deely, kes peab siin ka kaks loengut:

K 8. juunil 18.00 “Protosemiotics and semiotics” [loeng keskendub Püha Augustinuse ja John Poinsot’ märgiteooriale ja nende seostele]
N 9. juunil 10.00 “Semiotics and philosophy”

Mõlemad loengud toimuvad TÜ Semiootika osakonnas Tiigi 78-311

John Deely [s. 1942] on St. Thomase ülikooli [Texas, USA] filosoofiaprofessor, Ameerika Semiootika Assotsiatsiooni (ASA) asutajaliige ja Rahvusvahelise Semiootikauuringute Assotsiatsiooni (IASS) asepresident. Tema olulisemateks uurimisvaldkondadeks on semiootika, filosoofia ja teoloogia ajalugu. Nimetatud kolme suunda põimib ta oma suurteoses, 2001. aastal ilmunud raamatus “Four Ages of Understanding”, mis esitab filosoofia ajaloo analüüsi märgiõpetuse arenguloo kaudu. Esindades semiootikas Charles Sanders Peirce’i teooriast välja kasvanud suunda, on ta 1984. aastal ilmunud programmilise artikli “A semiotic perspective on the sciences: Steps toward a new paradigm” üks autoreid. Viimati viibis John Deely Eestis 2000. aastal.

24.11.2000 ajalehele Sirp antud intervjuu“Galileo Galilei kohtuprotsessi mõjust semiootika arengule”.

seltsi uudis
19. 05.2005
Koostamisel on Acta Semiotica Estica III, kuhu ootame teie kaastöid. Oodatud on kõigi põlvkondade esindajate semiootika-alased tööd, eriti aga kutsume osalema doktorante, magistrante ja põhiõppe lõpetajaid.
Sünopsise [kuni 250 sõna] esitamise tähtaeg: 1. august 2005. Artikli esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2005. Artikli soovitavaks pikkuseks on kuni 15 standardlehekülge; põhjalikuma vormistusjuhendi leiate siit .. [pdf].

Kui tekib küsimusi, kirjutage palun aadressile acta@semiootika.ee. Samale aadressile ootame ka teie kaastöid.

seltsi uudis
12.05.2005
Portaal www.semiootika.ee on Eesti Semiootika Seltsi silmad, kõrvad ja südametunnistus. Lehekülje eesmärk on koondada semiootikaga seotud teavet Eestis ja mujal maailmas. Lisaks ülevaatele Eestis publitseeritavatest semiootika-alastest väljaannetest ja siinsetest õppimisvõimalustest, annab leht jooksvalt informatsiooni konverentside ja seminaride kohta nii Eestis kui mujal maailmas. Algajagi semiootik leiab oma: lühikese sissejuhatuse semiootikasse ning viitekogu eesti ajakirjanduses avaldatud semiootika-alaste tekstidega.

Portaali juures on avatud ka vestlusring, kust võib leida vastuseid nii semiootika teoreetilistele probleemidele kui korduma kippuvatele küsimustele [“Mitu korrust on semiootika vandlipuust tornil ja kas sinna lifti ka käib?”].

seltsi uudis
31.03.2005
Acta Semiotica Estica teises numbris avaldatud artiklid käsitlevad võimalusi analüüsida semiootiliste meetoditega kompleksseid kultuuritekste, kultuurilist identiteeti ja selle muutumist, meediat ja poliitilist kommunikatsiooni, visuaalseid tekste, rahva- ja pärimuskultuuri ja kirjandust. Samuti on kogumikus biosemiootikat ja semiootika teoreetilisi probleeme puudutavad artiklid. Antakse ülevaade Eestis 2004. aastal toimunud olulisematest semiootikaga seotud sündmustest, räägitakse semiootika õpetamise olulisusest ja viisidest ning antakse ülevaade biosemiootika-alasest uudiskirjandusest.

Kogumik on saadaval raamatukauplustes üle Eesti ning internetis Apollo ja Raamatukoi raamatupoodides.

Seltsi liikmed saavad osta kogumikku soodushinnaga 50 EEK Tartu Ülikooli Semiootika osakonnast või tellida meiliaadressil ess@semiootika.ee (lisandub postikulu 10 EEK).

Lisainfo ..

konverentsiteade
11.-15. juunil toimub Soomes Imatras järjekordne rahvusvaheline konverents sarjast International Summer School for Semiotic and Structural Studies. Konverentsi töö toimub kolmes sektsioonis:

“Birth of Language” – The Semiotics of St. Petersburg;
Global Semiotics;
New Media, New Semiotics, New Mediation?

Konverents jätkub 16.-19. juunil Peterburis.
Konverentsi korraldavad Finnish Network University of Semiotics ja International Semiotics Institute (ISI).

Info ja registreerimine ..

28.03.2005
Konkursi võitis Priit Põhjala töö, mida saab lugeda lehelt ‘semiootika’ või klikkides siia ..
Eesti Semiootika Seltsi juhatus tänab kõiki osavõtu eest!
seltsi uudis
02.02.2005

Eesti Semiootika Seltsi juhatus kutsub noori ja vanu semiootikuid üles jagama oma arusaamist ja rakendama oma loovust!
Kuidas tutvustada semiootikat kõigile arusaadavalt, atraktiivselt ja ammendavalt ühel leheküljel?
Saada oma looming [max 3600 tähemärki] 20. veebruariks 2005 märgusõnaga varustatult e-posti aadressile info@semiootika.ee. Saabunud tööde hulgast valitakse kõige informatiivsem, originaalsem ja lugejasõbralikum tekst, mis riputatakse üles seltsi kodulehele selgitamaks laiadele inimhulkadele, mis siis ikkagi on semiootika. Teose autorit ootab lisaks aule ja kuulsusele võimalus lunastada Tartu Ülikooli raamatupoest 400 krooni väärtuses teoseid teistelt isikutelt.
Konkursi tulemused avalikustatakse seltsi kodulehe avamisel.

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.